DERATIZACIJA

Naslovna » Deratizacija

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mera i postupaka koji se sprovode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodara: pacova, miševa i mišolikih glodara.

Postoji tri vrste metoda deratizacije, a to su biloška, mehanička i hemijska. Neke od metoda koje EKO PROTECT koristi su postavljanje mehaničkih zamki, zamki sa lepkom i postavljanje deratizacionog otrova. U svetu ima preko 3.000 vrsta glodara , od kojih u našoj zemlji žive 33 vrste.

Najrasprostranjenije vrste su:

  • Poljski miš (Apodemus agrarius)

  • Šumski miš (Apodemussylvaticus)

  • Poljska voluharica (Microtus arvalis)

  • Vodeni pacov(Arvicola terestris)

  • Bizamsiki pacov (Ondatra zibetica)

  • Sivi puh (Glis glis)

  • Tekunica (Citelus citelus)

ZDRAVSTVENA OPASNOST

Predstavljaju prirodne rezervoare ili prenosnike raznih zaraznih bolesti koje mogu preneti na čoveka i domaće životinje. Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, mišoliki glodari predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu. Glodari su prenosioci velikog broja uzročnika bolesti kod ljudi i domaćih životinja.

Neke od najpoznatijih bolesti ljudi i domaćih životinja koje prenose glodari su tularemija, leptospiroza, bruceloza, botulizam,pseudotuberkuloza, tuberkuloza, kuga, lepra, tifus, hemoragične groznice, besnilo, slinavka i šap, trihineloza i druge. Ne treba zanemarivati kako deratizacija kao preventivna mera dravstvene zaštite čoveka, može da odigra ključnu ulogu u širenju bolesti.

EKONOMSKA ŠTETA

Konzumiraju, oštećuju i onečišćuju velike količine hrane i druge robe. Jedan pacov godišnje pojede 18 do 25 kg zrna raznih žitarica, ali najveću štetu nanose razvlačenjem i prljanjem hrane izmetom i mokraćom.

Pacovi i miševi zagađuju i vodu, hranilice, pojilice, nagrizaju električne vodove, ambalažu i potkopavaju temelje stočnih skladišta sa hranom. 1995. godine Svetska zdravstvena organizacija je objavila podatadak da su glodari prurokovali štetu od 75 milijardi dolara. Samo jedan u nizu dokaza koliko je pravilna deratizacija bitna.

PREVENTIVNE MERE

Uvek birajte skladišta od tvrdih materijala, umesto ona sa drvenim konstrukcijama koja su izuzeno pogodna za razmnožavanje štetnih glodara

Ukoliko imate prehrambrena skladišta u gradskoj sredini sa razgranatom kanalizacijom, osigurajte odvode uz pomoć metalnih rešetki kako biste onemogućili prolaz štetnim glodarima

Pacovi ne mogu da prežive bez vode, koliko god hrane imali uz sebe. Pravilno održavanje vodovodnih instalacija je od primarne važnosti.

EKO-PROTECT 011 BEOGRAD d.o.o
Kostolačka 50, Beograd
lokal br. 1 – Voždovac

© Sva prava zadržana 2019. Eko Protect 011

Design by Digital Circle

EKO-PROTECT 011 BEOGRAD d.o.o
Kostolačka 50, Beograd
lokal br. 1 – Voždovac

© Sva prava zadržana 2019. Eko Protect 011

Design by Digital Circle